Ecclesia Gnostica Catholica

 

Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), ili Prava Gnostička Crkva, je eklezijastički nastavak Ordo Templi Orientis-a (O.T.O.-a). E.G.C. je Telemitsko religiozno okruzenje, posvećeno napretku u Svetlosti, Životu, Ljubavi i Slobodi kroz Zakon Teleme.

Centralna manifestacija E.G.C. je svečanost Gnostička Misa, kako je napisana u Liber XV, sastavljena od strane Kroulija za O.T.O. i E.G.C. godine 1913. Članstvo u E.G.C.-u je dostupno kroz krštenje i konfirmaciju. Članovi O.T.O.-a dobrog polozaja dostojni su svešteničkoj ordinaciji u E.G.C. Članovi II° stepena i višeg (pa čak i I° u nekim slučajevima), dostojni su ordinacije za Đakona, a oni koji su postigli K.E.W. dostojni su ordinacije u Sveštenika ili Sveštenicu. Mnoga lokalna O.T.O. tela uobičajeno vrše Gnostičku Misu. U većini lokacija, nije potrebna formalna afilacija da bi se prisustvovalo Misi.

Istorija E.G.C.

Prava Gnostička Crkva osnovana je godine 1907. e.v. od strane Jean Bricaud-a, Gérard Encausse-a i Louis-Sophrone Fugairon-a; poslednja dvojica bivajući episkopi Gnostičke Crkve Jules Doinel-a (1890.) pre Doinel-ove ostavke sa prestola Patrijarha. Godine 1908. e.v., Theodor Reuss je primio posvećenje u episkopa i primarni autoritet u Pravoj Gnostićkoj Crkvi od strane Encausse-a, Bricaud-a i Fugarion-a, kao zahvalnost za njegovu preporuku Encausse-u za Masonske Rituale Memfisa i Mizraima. Iste godine, Encausse, Bricaud i Fugarion menjaju ime svoje crkve u Univerzalnu Gnostičku Crkvu, ostavljajući Reuss-u ekskluzivni autoritet u Pravoj Gnostičkoj Crkvi. Kao i sa svim njegovim afilacijama, Reuss je inkorporirao Pravu Gnostičku Crkvu u sistem O.T.O.-a.

Ime “Ecclesia Gnostica Catholica” skovano je od strane Aleister Crowley-ja kada je napisao Gnostičku Misu za O.T.O. godine 1913. e.v. Reuss je preveo Gnostičku Misu na Nemački jezik i objavio ju je 1918. e.v., prihvatajući je kao oficijalni obred Prave Gnostičke Crkve; i proglašavajući sebe za “Suverenog Patrijarha i Primata Prave Gnostičke Crkve”, kao i za Gnostičkog Poslanika u Švajcarskoj za Bricaud-ovu Univerzalnu Gnostičku Crkvu. Reuss-ovo objavljivanje Gnostičke Mise rezultovalo je u formalnom prihvatanju Zakona Teleme od strane Prave Gnostičke Crkve, kao i njenu formalnu deklaraciju o nezavisnosti od Bricaud-ove Univerzalne Gnostičke Crkve.

Ecclesia Gnostica Catholica je nerazdvojivi deo Ordo Templi Orientis-a; i Gnistička Misa je jedna od oficijalnih rituala, tačnije centralni ritual Ordo Templi Orientis-a.

Dok E.G.C. vuče svoje istorijsko poreklo od Francuskog Gnostičkog buđenja na početku 20. veka, koji je bio pokret unutar Hrišćanstva, od tada je prihvatila Zakon Teleme. Proglasila je sebe nezavisnom od Hrišćanske Univerzalne Gnostičke Crkve i njenih naslednika i više se ne smatra kao Hrišćanska Crkva. E.G.C. ne daje Hrišćanske Sakramente. Njene eklezijastičke moći su osnovane na duhovnom postignuću Majstora Teriona i probranih ljudi O.T.O.-a, a ne na Uspesima Hrišćanskih Apostola.

Teologija, doktrine i sakramentalna teorija E.G.C.-a bazirani su na principima Telemitske Religije. Njeni obredi i ceremonije su u formi eklektične (odišući svetim praksama širokog spektra kultura i istorijskih religioznih sistema), ali su fundamentalno Telemitski po karakteru. Tradicionalne doktrine, teologija, pravni zakonik i insignia Rimske Katoličke, Pravoslavne i Jakovljeve Crkve nisu vazeće unutar E.G.C.

Članstvo u E.G.C.

Postoji tri vazećih podklasi u članstvu Crkve, Sveštenstvo (Svešteničko članstvo), Svetovna Lica (Redovno članstvo) i Episkopi u Slozi (Savetodavno članstvo). Sveštenstvo je sastavljeno od Oca (ili Majke) Crkve (takođe poznato kao Patrijarh ili Matrijarh), Primata, Episkopa, Sveštenika i Sveštenica i Đakona.

Sveštenstvo: Patrijarhat

Otac (ili Majka) Crkve, takođe poznati i kao Suvereni Patrijarh ili Suvereni Matrijarh, je O.H.O. Ordo Templi Orientis-a. Svi oficijalni obredi i ceremonije korišćene unutar E.G.C. imaju odobrenje od strane Patrijarha. Patrijarh ima puni autoritet da suspenduje, opozove i ponovo uspostavi pravo bilo čijeg svešteničkog statusa kao Episkopa, Sveštenika, Sveštenice ili Đakona unutar E.G.C. i bilo čije Svešteničko ili Savetodavno članstvo u E.G.C. Patrijarh ima pravo da odobri tekstove koji se koriste u proslavama Gnostičke Mise od strane Sveštenika i Sveštenica u E.G.C., da modifikuje Gnostičku Misu kako bi odgovarala specijalnim funkcijama i prilikama, da postavi vodič za njeno ispravno vršenje i da izda vodiče za pripremanje euharističnih elemenata.

Trenutno, Patrijarh je Frater Superior Hymenaeus Beta, Kalif i vršilac duznosti O.H.O.-a unutar Ordo Templi Orientis-a.

Sveštenstvo: Primat

Primat, ili Vladajući Episkop, je Nacionalni Veliki Majstor General X°. Primat generalno nadgleda i kontroliše poslove E.G.C. unutar U.S.A., pod ultimativnim autoritetom Patrijarha.

Trenutno, Primat u E.G.C. unutar U.S.A. je Sabazius X°, Nacionalni Veliki Majstor General U.S. Velike Loze Ordo Templi Orientis-a. Frater Superior Hymenaeus Beta je potpuno predao svoje duznosti i autoritet u E.G.C. Sabazius-u X° za praksu unutar U.S.A. Dela i odluke Primata se mogu modifikovati ili odbiti od strane Patrijarha uz molbu bilo kog Episkopa unutar U.S.A.

Sveštenstvo: Episkopat

Episkopi u E.G.C. imaju moć i autoritet da slave Gnostičku Misu; da ordenuju Sveštenike, Sveštenice i Đakone unutar E.G.C.; i da vrše krštenja, konfirmacije, venčanja, obrede poslednjeg odavanja počasti, u saglasnosti sa lokalnim zakonima.

Potpuni Episkopi unutar E.G.C. moraju biti Suvereni Veliki Inspektori VII° Ordo Templi Orientis-a. Postoji izvestan broj Episkopa E.G.C. koji još nisu Suvereni Veliki Inspektori Generali O.T.O.-a, a koji su posvećeni uprkos instituciji ovog zahteva. Takci Episkopi se nazivaju Pomoćni Episkopi i njihov autoritet je sličan onom koji imaju E.G.C. Sveštenici i Sveštenice, zajedno sa bilo kojim specijalnim ovlašćenjem koje im je dato od strane Patrijarha ili Primata.

Episkopi i Pomoćni Episkopi E.G.C. imaju odgovornost da sluze kao oficijalni predstavnici E.G.C. unutar O.T.O.-a. Svako javno vršenje Gnostičke Mise koje uključuje učestvovanje nekog prepoznatog Episkopa ili Pomoćnog Episkopa E.G.C. kao oficira, po definiciji se smatra kao zvanični O.T.O. događaj i podleze svim polisama O.T.O.-a koje su vezane za zvanične O.T.O. događaje.

Termin “Episkop” ne nosi isto značenje u E.G.C. kao što nosi i unutar Hrišćanskih Crkava ili u takozvanoj tradiciji “Lutajućih Episkopa”. Posedovanje validnog i dokumentovanog Apostolskog Postignuća ne čini pojedinca Episkopa u E.G.C.; niti je Hrišćansko Apostolsko Postignuće neophodno Episkopima E.G.C.

Gnostički Episkopi Doinelovog Postignuća podrazumevaju Mistično Ime koje počinje Grčkim slovom “T” ili “Tau” za vreme njihovog posvećenja. Episkopi i Pomoćni Episkopi E.G.C. koji zele da naglaše ovaj deo njihovog duhovnog nasledstva mogu, po svom izboru, pratiti ovu tradiciju. Ipak, Duplo Tau je rezervisano samo za Patrijarha i Primata.

Sveštenstvo: Sveštenstvo

Sveštenstvo E.G.C: uključuje i Sveštenike i Sveštenice. Sveštenici i Sveptenice imaju Svešteničku moć i autoritet da vrše Gnostičku Misu kao predstavnici E.G.C. unutar O.T.O.-a. Episkop im takođe moze pruziti autoritet za ordenovanje Đakona i vršenje krštenja, konfirmacija i poslednjih odavanja počasti; i, u određenim slučajevima, da vrše venčanja. Od Sveštenika i Sveštenica se očekuje da usaglašavaju svoj rad sa Episkopom.

Sveštenici i Sveštenice unutar E.G.C. moraju biti Inicijati dobrog polozaja, najmanje Vitez Istoka i Zapada (K.E.W.) stepena. Njihove ordinacije se moraju prijaviti i moraju biti zabelezene od strane Velikog Izvršnog Sekretara i Eklezijastičkog Sekretarijata. Oni moraju biti Redovni članovi u E.G.C. u skladu sa svojom ordinacijom. Primat moze dozvoliti redovnim članovima preuzimanje određenih duznosti i autoriteta Sveštenstva pod nadzorom Episkopa.

Sveštenici i Sveštenice unutar E.G.C. imaju odgovornost da sluze kao zvanični predstavnici E.G.C. unutar O.T.O.-a. Bilo koje javno vršenje Gnostičke Mise koje uključuje učestvovanje jednog od prepoznatih Sveštenika ili Sveštenica E.G.C. kao oficira je po definiciji zvanični O.T.O. događaj i podleze svim polisama O.T.O.-a vezanih za javne O.T.O. događaje.

Sveštenstvo: Đakonstvo

Đakoni E.G.C. su ordenovani pomoćnici Sveštenicima i Sveštenicama. Đakoni unutar E.G.C. moraju biti Inicijati dobrog polozaja, najmanje Drugog Stepena (Prvog Stepena uz dozvolu Primata); i njihova ordinacija se mora prijaviti i mora biti zapisana od strane Velikog Izvršnog Sekretara i Eklezijastičkog Sekretarijata. Po njihovoj ordinaciji, oni moraju primiti Redovno članstvo u E.G.C.

Danas, Đakoni imaju moć i autoritet da samo pomazu prepoznatim Sveštenicima i Sveštenicama E.G.C. u izvođenju njihovih duznosti. Oni se ne smatraju kao zvanični predstavnici E.G.C.

Novicijat

Inicijati bilo kog stepena kojima je pruzeno Redovno članstvo unutar E.G.C. mogu da započnu period Novicijatske pripreme pod nadzorom Episkopa, da bi se pripremili za ordinaciju u Sveštenika, Sveštenicu ili Đakona. Takvi članovi Inicijati mogu učestvovati u proslavi Gnostičke Mise kao Mladi Sveštenici, Sveptenice ili Đakoni.

Status Novicijata nije formalno priznat od strane Reda i nije uključen u dokumente Reda.

Svetovna Lica

Redovno članstvo u E.G.C. se potvrđuje ceremonijom konfirmacije, kojoj mora predhoditi ceremonija baptizma (krštenja). Redovno Članstvo ne pruza autoritet ili bilo kakve specijalne privilegije unutar E.G.C. Patrijarh moze, s’ vremena na vreme, modifikovati ili napustiti ceremonijalne neophodnosti za Redovno članstvo unutar E.G.C.

Krštenje je otvoreno svim osobama najmanje 11 godina starosti. Krštenje ne pruza Redovno članstvo. Konfirmacije su otvorene svim osobama koje su prethodno krštene i koje su dostigle pubertet. Krštenje ili konfirmacija za bilo koju osobu mlađu od 18 godina zahteva napismen pristanak roditelja ili legalnih staratelja. Krštenja i konfirmacije su javne ceremonije.

Episkopi u Slozi

Episkopi iz afilovanih ili udaljenih grana Gnostičke Crkve, sa ili bez istorijske veze sa O.T.O.-om, mogu ući u afilaciju sa O.T.O.-om posle uzajamnog prepoznavanja. Takvi Episkopi će biti primljeni kao Savetodavni članovi E.G.C., i biće znani kao “Episkopi u Slozi”.

Savetodavno članstvo unutar E.G.C. ne pruza nikakve autoritete unutar E.G.C.