OTO oto o.t.o Beograd Hrumachis XI Oaza Oasis Thelema Telema telema oto hrumachis 11 serbia Serbia Srbija Belgrade Ordo Templi Orientis - Srbija Liber AL Aleister Crowley E.G.C. Inicijacija Alister Krouli Liber Al vel Legis Magick Magika O.T.O. OTO pdf Ritual Srbija Tarot Telema Templari Thelema Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, O.T.O., OTO, Theodor Reuss, Carl Kellner, Gnostic Catholic Church, Baphomet, Argenteum Astrum, Thelema, Abramelin, Rosicrucians, Memphis-Misraim Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, O.T.O., OTO, Karl Germer, Theodor Reuss, Carl Kellner, Gnostic Catholic Church, Argenteum Astrum, Thelema, Baphomet, Abramelin, Rosicrucians, Memphis-Misraim Ordo Templi Orientis, Ordo Templi Orientis Phenomenon, Aleister Crowley, O.T.O., OTO, Gnostic Catholic Church, Theodor Reuss, Carl Kellner, Argenteum Astrum, Memphis-Misraim, Karl Germer The letters O.T.O. stand for Ordo Templi Orientis, the Order of Oriental Templars, or Order of the Temple of the East. O.T.O. is dedicated to the high purpose of securing the Liberty of the Individual and his or her advancement in Light, Wisdom, Understanding, Knowledge, and Power through Beauty, Courage, and Wit, on the Foundation of Universal Brotherhood. If you are interested in becoming a member of Ordo Templi Orientis, see the Initiations page for more information. To find an O.T.O. body near you, consult the list of the international bodies provided by the U.S. Grand Lodge. Our FAQ answers many common questions about O.T.O. and Thelema. There is no law beyond Do what thou wilt. Liber Al vel Legis Slova O. T. O. Ordo Templi Orientis, Red Istocnih Hramovnika odnosno Red Hrama na Istoku. O. T. O. je viteski i misterijski Spoljni Thelemitski Red posvecen visokoj svrsi ocuvanja Slobode Individue i njegovog ili njenog napredovanja u Svetlosti, Mudrosti, Razumevanju, Znanju i Moci putem Lepote, Hrabrosti i Pameti, na temeljima Univerzalnog Bratstva. Ako Ste zainteresovani da postanete clan Ordo Templi Orientis-a, pogledajte stranicu Inicijacije za vise informacija. Da biste nasli O.T.O. telo blize Vama, konsultujte listu medjuunarodnih tela koju je pruzila U.S. Velika Loza. Nas FAQ ima odgovore na mnoga uobicajena pitanja vezana za O.T.O. i Telemu. O Inicijacijskim ritualima Trijade coveka zemlje O.T.O., Zver 666 u svojoj Autohagiografiji navodi sledece: Austrijski takozvani Rozenkrojceri su se u osamnaestom stolecu trudili da udruze razlicite grane kontinentalnog slobodnog zidarstva (masonerije) i njihove nadgradnje; u devetnaestom stolecu, uglavnom zahvaljujuci energiji i sposobnosti bogatog vlasnika celicane po imenu Karl Kelner, pokusano je ponovo da se izvede ta rekonstrukcija i udruzivanje. Za postizanje tog cilja formirano je telo pod imenom O.T.O. To telo bi posredovalo tajne ne samo slobodnog zidarstva ( sa njihovim ritualima 3 , 7 , 33 , 90 , 97 , stepena, itd.), nego i Gnosticke Katolicke Crkve, Martinista, Reda Sat Bhai, Rozenkrojcera, Vitezova svetog Duha, itd., sa desetim i pocasnim stepenom, da bi se razlikovao Vrhovni i Sveti kralj Reda u svakoj zemlji gde je Red ustanovljen. Poglavar tih kraljeva je O.H.O. (ili Frater Superior ) , koji je apsolutni autokrata. Ovaj položaj je u to vreme zauzimao Teodor Rojs, Vrhovni i Sveti Kralj Nema.ke, koji je odstupio sa tog položaj a u moju korist 1922. O.H.O. mi je posredovao rituale Reda. Na.ao sam da su krajnje zna.ajni .to se ti.e sredi.nje tajne, ali da su ina.e vrlo inferiorni. U dramskom pogledu su bili bezvredni, ali je proza bila vanredno dobra, imali su pomanjkanje filozofskog jedinstva, informacije koje su posredovali bile su nepotpune i nesistematske. Ipak, njihova op.ta ideja je bila pravilna; i bio sam u mogu.nosti da ih uzmem za model. Postojala su dva glavna predmeta tih uputa. Prvo je bilo potrebno objasniti univerzum i odnose ljudskog života s njim, drugo, uputiti svakog .oveka kako da na najbolji na.in prilagodi svoj život kosmosu, i kako da razvije svoje sposobnosti za svoje krajnje dobro. Tako sam konstruisao seriju rituala: Minerval, .ovek, Magi.ar, Majstor Magi.ar, Potpuni Magi.ar i Potpuni Inicijant, koji treba da ilistruju smer ljudskog života u njegovom naj.irem aspektu. Minerval . O stepen: Po.eo sam prikazivanjem .iste du.e, jedne individualne i ve.ne, koja se napinje da svesno formuli.e sebe, ili mogu re.i da razume sebe. .ovek . I stepen: Ona izabira da udje u odnos sa Solarnim sistemom. Ona se utelotvoruje (inkarnira). Tu obja.njavam zna.aj rodjenja i uslova ustanovljenih pomo.u tog procesa. Magi.ar . II stepen: Dalje prikazujem kako ona može na najbolji na.in realizovati sebe u euharistiji života . Ona u.estvuje, da tako kažem u vlastitoj božanstvenosti u svim delovanjima, ali naro.ito kroz tipi.an sakrament ven.anja, shva.enog kao voljno sjedinjenje sebe sa svakim elementom svoje okoline. Majstor Magi.ar . III stepen: Dalje nastavljam sa klimaksom njene karijere u smrti i prikazujem kako taj sakrament posve.uje (ili bolje re.eno, zape.a.uje predja.nje korake te im daje zna.enje, sli.no kao .to i pregled zavr.nog ra.una omogu.uje trgovcu da vidi svoje godi.nje transakcije u perspektivi. Poptuni Magi.ar . IV stepen: U slede.oj ceremoniji prikazujem kako individua, smr.u oslobodjena od opsesije personalnosti, rezimira svoje odnose sa univerzumom. Realnost je preplavljuje bljeskom obožavane lu.i; ona je sposobna da sada, .to ranije nije bio slu.aj, pravilnije shvati njen sjaj po.to ju je inkarnacija osposobila da ustanovi li.ne odnose medju elementima ve.nosti. Potpuni Inicijant . P.I. : Ciklus je zatvoren reapsorpcijom sve individualnosti u beskona.nost. Ona se zavr.ava u apsolutnoj anihilaciji, koja (kao .to je bilo prikazano na drugom mestu u ovoj knjizi može zaista biti smatrana ili kao egzaktni ekvivalent za sve ostale pojmove, ili (postuliraju.i kategoriju vremena) oblikuju.i po.etnu ta.ku za novu avanturu sli.nog tipa. Na osnovu povelje dobijene od Baphometa (A.C.) , Himenaeus Alpha reaktivisao je Baphometov O.T.O. aprila 1977. E.V. 19. Aprila iste godine izvedene su prve Inicijacije u stepen Minervala u telema Loži, Berkley, California ( 8 kandidata). Od tada dalje, Red se razvija nesmanjenom brzinom. Inicijacijske Rituale, koje koristimo, Baphomet (A.Crowley) je napisao izmedju 1918. i 1920. E.V. Frater Superior . Merlin (Teodor Rojs) bio je upoznat sa njima, i nema evidencije da je na bilo koji na.in bio protiv njih. Preuzimanjem dužnosti Medjunarodnog stare.ine O.T.O-a 1922. E.V. ( tj. Dužnosti O.H.O.), Krouli je dospeo u položaj da može da menja osnovne inicijacijske rituale Reda, .to je i u.inio. U rituale je inkorporirao Zakon Teleme. Po.to se to nekim starijim .lanovima Reda .nije svidjalo. preostalo im je jedino da napuste Red (jer po dokumentima Reda, O.H.O. je potpuni autokrata, i jedini ima pravo izmene funkcionisanja Reda.